گرفتن وقت سفارت

از شما تقاضا می کنیم که پرسشنامه زیر را بدقت خوانده و آنرا کامل پر کنید تا ما بدینوسیله بتوانیم شرایط شما را بر اساس روشهای متنوع موجود، برای گرفتن وقت سفارت و همچنین آماده سازی محل اقامت خود در طول مدت اقامتی که خواهید داشت، بررسی وآماده کرده تا شما نهایتاً نتیجه مطلوب، راضی کننده و موثری از این سفر داشته باشید.  
متن بالا را در زیر وارد کنید

هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...