سلطان سلیمان اول توانمندترین پادشاه عثمانی

کد خبر : 275 ترکیه 15 شهریور 1398 - Friday , 6 Sep , 2019

 

سلطان سلیمان اول Sueleyman I فرزند سلیم اول در ترابزون زاده شد و بر پایه رسم پادشاهان عثمانی در کنار آموزش زبان‌ها و رشته‌های گوناگون حرفه‌ای هم آموخت که در مورد او زرگری بود.

پدرش که همه فرزندان و برادرانش را کشته بود تا جانشینی جز سلیمان نداشته باشد، او را از ۱۰ سالگی به فرمانروایی سرزمین‌های گوناگون فرستاد تا به این کار عادت کند.

۲۶ ساله بود که با مرگ پدرش بر تخت نشست و یار دوره نوجوانی‌اش ابراهیم پاشا را به نخست‌وزیری برگزید که فرزند یک کشیش یونانی بود و دزدان دریایی او را به عنوان برده به او که ولیعهد وقت بود فروخته بودند.

۲۹ ساله بود که با دختر روسی که ابراهیم پاشا به عنوان کنیز به او بخشیده بود، آشنا شد و او را سلطان خرم و خاصگی سلطان خواند و ۶ سال پس از آن علیرغم رسم ۱۳۰ ساله پادشاهان عثمانی با او ازدواج کرد و او را در تصمیم‌های سیاسی و دیپلماتیک شریک خود قرار داد.

او ۱۳ جنگ به راه انداخت و گستره امپراتوری عثمانی را تا نزدیکی مرکز اروپا کشاند.

۳۵ ساله بود که پایتخت اتریش را محاصره کرد و اگرچه نتوانست این شهر را تصرف کند اما تا پایان فرمانروایی‌اش بیم و هراسی در دل فرمانروایان اروپایی افکند.

او چهار بار به ایران لشکر کشید اما ۶۱ ساله بود که شاه تهماسب توانست او را به بستن "پیمان صلح آماسیه" راضی کند.

نوشته اند که به طور همتراز و هم ارز از شمشیر و قلم بهره می‌گرفت و به چهار چیز دلبستگی داشت: گردآوری اسب و ساعت، قضاوت و عشق به سلطان خرم:

"حال عاشق مپرس از مجنون

واگذارش که اوست دیوانه

مگشا راز عشق عاشق را

همچو فرهاد اوست افسانه".

سلطان خرم به قصد تثبیت فرزندش به عنوان جانشین سلیمان شاه را به کشتن ابراهیم پاشا و فرزندش مصطفی که نخست ولیعهد تعیین شده بود ملزم کرد.

او در طول فرمانروایی ۴۶ ساله‌اش که در تاریخ عثمانی بی‌مانند است، با ساختن مسجدها، بیمارستان‌ها و مدرسه‌ها و به ویژه با تدوین قانون‌هایی ویژه امور مالیاتی و مدنی که برخی از آنها تا فروپاشی امپراتوری عثمانی معتبر بودند، سلطان سلیمان قانونی خوانده شد.

سلطان سلیمان در ۷۲ سالگی در۶ سپتامبر ۱۵۶۶؛ در سیگِتوار، در جنوب مجارستان درگذشت. گستره امپراتوری عثمانی در زمان او به بیشترین اندازه در تاریخ عثمانی و ترکیه رسید.

بخش فارسی دویچه وله،

برچسب ها
اشتراک گذاری

هر آنچه که به دنبال آن هستید را بیابید...